تخفیف عوارض شهرداریبه مناسبت دهه مبارک فجر ✅٪۲۵ تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی ✅٪۳۰ پرداخت نقدی عوارض پس از کمسیون ماده صد ✅٪۱۰ پرداخت ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه ویا عوارض پس از کمسیون روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی هشتگرد #دهه_فجر_مبارک#شهرداری_و_شورای_اسلامی_هشتگرد @hashtgerdcity

تخفیف عوارض شهرداری
به مناسبت دهه مبارک فجر

✅٪۲۵ تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی

✅٪۳۰ پرداخت نقدی عوارض پس از کمسیون ماده صد

✅٪۱۰ پرداخت ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه ویا عوارض پس از کمسیون

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی هشتگرد

#دهه_فجر_مبارک
#شهرداری_و_شورای_اسلامی_هشتگرد

@hashtgerdcity