جلسه انتخابات شورای کارگری شهرداری هشتگرد برگزار شد . با تلاش اداره امور اداری و منابع انسانی شهرداری هشتگرد و در راستای توجه به امور رفاهی کارگران ، تعامل با مدیریت در افزایش بهره وری ، رفع مشکلات و کمبودها و نیز ایجاد روحیه اتحاد در بین کارگران شهرداری و سایر امور مربوط به کارگران […]

جلسه انتخابات شورای کارگری شهرداری هشتگرد برگزار شد .

با تلاش اداره امور اداری و منابع انسانی شهرداری هشتگرد و در راستای توجه به امور رفاهی کارگران ، تعامل با مدیریت در افزایش بهره وری ، رفع مشکلات و کمبودها و نیز ایجاد روحیه اتحاد در بین کارگران شهرداری و سایر امور مربوط به کارگران ، مجمع عمومی انتخاب شورای کارگری با حضور نماینده اداره کار برگزار گردید.

در این مجمع آقایان فرشید مامانی ، علیرضا بوذری ، افشین رستمی و رامین عیسی بگلو به عنوان نمایندگان کارگران انتخاب گردیدند .