دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد . رسیدگی به درخواست ها و صدور دستورات قانونی برای رفع موانع و مشکلات از جمله موارد مشهود در ملاقات عمومی مدیریت شهری می باشد . بخشی از مشکلات شهروندان از جمله درخواست‌ها در حوزه عمرانی و شهرسازی، با دستور شهردار به […]

دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد .
رسیدگی به درخواست ها و صدور دستورات قانونی برای رفع موانع و مشکلات از جمله موارد مشهود در ملاقات عمومی مدیریت شهری می باشد .
بخشی از مشکلات شهروندان از جمله درخواست‌ها در حوزه عمرانی و شهرسازی، با دستور شهردار به معاونت مربوطه ارجاع و با اولویت گذاری نسبت به رفع آنها اقدام می گردد .