معرفی واحدها
سرپرست اداره امور حقوقی ۱۵ آذر ۱۴۰۱

سرپرست اداره امور حقوقی

آقای سجاد حسینلو

نظارت بر امور اجرایی حوزه شهردار ۲۱ آبان ۱۴۰۱

نظارت بر امور اجرایی حوزه شهردار

سرکار خانم قاسمی

شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

شهردار

مهندس پیام رئیسی

معاون توسعه مدیریت و منابع ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاون توسعه مدیریت و منابع

مهندس پیام رئیسی

پیگیری حوزه شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

پیگیری حوزه شهردار

سرکار خانم قاسمی

معاونت خدمات شهری ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت خدمات شهری

امیر منصور توده روستا

معاونت عمران و شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت عمران و شهرسازی

دکتر رامین عیسی بگلو( معاونت عمرانی) مهندس حمیدرضا بذر افشان (معاونت شهرسازی)

مسئول آتش نشانی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول آتش نشانی

سید رضا حسینی

مسئول حقوقی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول حقوقی

علی فرزدی

مسئول شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول شهرسازی

ابوالفضل رنجبر آقایی