مسئول واحدهای شهرداری هشتگرد
مسئول نظارت بر امور اجرایی دفتر شهردار ۲۱ آبان ۱۴۰۱

مسئول نظارت بر امور اجرایی دفتر شهردار

سرکار خانم قاسمی

شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

شهردار

مهندس پیام رئیسی

معاون توسعه مدیریت و منابع ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاون توسعه مدیریت و منابع

محمدرضا نجفی

پیگیری حوزه شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

پیگیری حوزه شهردار

سرکار خانم قاسمی

معاونت خدمات شهری ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت خدمات شهری

امیر منصور توده روستا

معاونت عمران و شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت عمران و شهرسازی

مهندس احمد کمالی

مسئول آتش نشانی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول آتش نشانی

سید رضا حسینی

مسئول حقوقی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول حقوقی

علی فرزدی

مسئول شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مسئول شهرسازی

حسین شفیعی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان حمل و نقل

حمید یکه فلاح