تاریخ انتشار : ۱۹/۲/۱۴۰۲   به شماره ثبت ۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۹۵۶۶ به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) این شرکت تعاونی که راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۲/۳/۱۴۰۲در محل مجتمع فرهنگی هنری ۹دی واقع در هشتگرد ، بلوار مدرس جنوبی تشکیل می گردد […]

تاریخ انتشار : ۱۹/۲/۱۴۰۲

 

به شماره ثبت ۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۹۵۶۶

به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) این شرکت تعاونی که راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۲/۳/۱۴۰۲در محل مجتمع فرهنگی هنری ۹دی واقع در هشتگرد ، بلوار مدرس جنوبی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

یادآور می‌شود :

  • در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می‌تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت .

اضافه میشود برگهای نمایندگی مزبور با امضای اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود و بدین منظور متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ۹ روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین ، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد .

  • این مجمع با هر تعداد اعضا رسمیت یافته و مسابقات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

اتخاذ تصمیم در خصوص مصوبه مجمع عمومی عادی به صورت به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷

رئیس هیئت مدیره