با حکم مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد ، علیرضا علیزاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری هشتگرد منصوب شد . در جلسه ای با حضور شهردار با معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای امیر منصور توده روستا در زمان تصدی، علیرضا علیزاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری […]

با حکم مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد ، علیرضا علیزاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری هشتگرد منصوب شد .

در جلسه ای با حضور شهردار با معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای امیر منصور توده روستا در زمان تصدی، علیرضا علیزاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری هشتگرد معارفه گردید .