ماقصات شهرداری هشتگرد
اگهی مناقصه عمومی مرحله اول(نوبت اول – نوبت دوم) ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اگهی مناقصه عمومی مرحله اول(نوبت اول – نوبت دوم)

موضوع مناقصه: جدول گذاری شهرک کوثر