معرفی واحدها
سرپرست اداره امور حقوقی ۱۵ آذر ۱۴۰۱

سرپرست اداره امور حقوقی

آقای سجاد حسینلو

مسئول نظارت بر امور اجرایی دفتر شهردار ۲۱ آبان ۱۴۰۱

مسئول نظارت بر امور اجرایی دفتر شهردار

سرکار خانم قاسمی

شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

شهردار

مهندس پیام رئیسی

معاون توسعه مدیریت و منابع ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاون توسعه مدیریت و منابع

محمدرضا نجفی

پیگیری حوزه شهردار ۱۵ مهر ۱۴۰۱

پیگیری حوزه شهردار

سرکار خانم قاسمی

معاونت خدمات شهری ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت خدمات شهری

رامین عیسی بگلو

معاونت عمران و شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

معاونت عمران و شهرسازی

مهندس احمد کمالی

رئیس سازمان آتش نشانی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

رئیس سازمان آتش نشانی

سید حمید حسینی

رئیس اداره حقوقی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

رئیس اداره حقوقی

سجاد حسینلو

رئیس اداره شهرسازی ۱۵ مهر ۱۴۰۱

رئیس اداره شهرسازی

محمود جهانبخشی