مناقصات شهرداری هشتگرد
اگهی مناقصه عمومی مرحله اول ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اگهی مناقصه عمومی مرحله اول

موضوع مناقصه: جدول گذاری و بازسازی جداول محله ینگی امام

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی