پیرو دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی جلسه ستاد معاینه فنی شهرداری با حضور نماینده راهور، محیط زیست و شهرداری هشتگرد تشکیل و مطابق آن بازدید از مراکز مرکز معاینه فنی هشتگرد انجام گردید.

پیرو دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی جلسه ستاد معاینه فنی شهرداری با حضور نماینده راهور، محیط زیست و شهرداری هشتگرد تشکیل و مطابق آن بازدید از مراکز مرکز معاینه فنی هشتگرد انجام گردید.