🔺طی جلسه ای با حضور مهندس پیام رئیسی و فیروززارع رئیس اداره منابع انسانی و جمعی از مسئولین واحدهای شهرداری ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس ملاداودی دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری هشتگرد ، علیرضا خلیلی به عنوان دبیر این کمیسیون معارفه گردید .

🔺طی جلسه ای با حضور مهندس پیام رئیسی و فیروززارع رئیس اداره منابع انسانی و جمعی از مسئولین واحدهای شهرداری ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس ملاداودی دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری هشتگرد ، علیرضا خلیلی به عنوان دبیر این کمیسیون معارفه گردید .