اتمام جدولگذاری و احداث حوضچه آرامش در بلوار کارگر بمنظور هدایت آب های سطحی و جلوگیری از ایجاد آبگرفتگی در فصول بارش باران و برف توسط حوزه معاونت عمران شهرداری هشتگرد

اتمام جدولگذاری و احداث حوضچه آرامش در بلوار کارگر بمنظور هدایت آب های سطحی و جلوگیری از ایجاد آبگرفتگی در فصول بارش باران و برف توسط حوزه معاونت عمران شهرداری هشتگرد