🔺این پروژه شامل تخریب و جمع آوری آبنماها ، تسطیح و زیرسازی ، اجرای تاسیسات برقی ، کفپوش ، جمع آوری نرده های آهنی فرسوده و جایگزینی نرده های استیل و گلجای می باشد . 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

🔺این پروژه شامل تخریب و جمع آوری آبنماها ، تسطیح و زیرسازی ، اجرای تاسیسات برقی ، کفپوش ، جمع آوری نرده های آهنی فرسوده و جایگزینی نرده های استیل و گلجای می باشد .
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity