🔺به اطلاع شهروندان محترم هشتگرد می رساند پیرو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری برای افزایش کیفیت زندگی متضمن بر نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، سیاست‌های تشویقی مناسبی پیش‌بینی شده و ساکنین مناطق مذکور می توانند با مراجعه به شهرداری ضمن اطلاع از مفاد مصوبه از تشویقات در نظر گرفته شده بهره […]

 

🔺به اطلاع شهروندان محترم هشتگرد می رساند پیرو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری برای افزایش کیفیت زندگی متضمن بر نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، سیاست‌های تشویقی مناسبی پیش‌بینی شده و ساکنین مناطق مذکور می توانند با مراجعه به شهرداری ضمن اطلاع از مفاد مصوبه از تشویقات در نظر گرفته شده بهره مند شوند.

🔺 سیاست‌های تشویقی با رعایت مقررات شامل تسهیل در تعداد طبقات ، تسهیل در تامین پارکینگ و استفاده بهینه از فضای طبقه همکف برای کاربری های دیگر ، تسهیل در پیشروی طولی و سایر موارد می باشد .

@hashtgerdcity