اجرای آثار درهمه بخشهای مختلف ازابتدای آذر ماه وآیین اختتامیه در ایام بزرگداشت روز فرهنگی هشتگرد برگزار میگردد…. #اولین جشنواره فرهنگی #هنری چشمه هشتگرد @hashtgerdcity

اجرای آثار درهمه بخشهای مختلف ازابتدای آذر ماه وآیین اختتامیه در ایام بزرگداشت روز فرهنگی هشتگرد برگزار میگردد….

#اولین جشنواره فرهنگی #هنری چشمه هشتگرد

@hashtgerdcity