شروع عملیات نخاله برداری و تسطیح رمپ ورودی میدان شهیدان نژاد فلاح بمنظور ایجاد کمربند سبز ورودی شهر به دستور مهندس رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری هشتگرد

شروع عملیات نخاله برداری و تسطیح رمپ ورودی میدان شهیدان نژاد فلاح بمنظور ایجاد کمربند سبز ورودی شهر به دستور مهندس رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری هشتگرد