خاکبرداری ، تسطیح ، زیرسازی و آماده سازی بستر این مسیر توسط ماشین آلات سنگین شهرداری در حال انجام است . @hashtgerdcity

 

 

خاکبرداری ، تسطیح ، زیرسازی و آماده سازی بستر این مسیر توسط ماشین آلات سنگین شهرداری در حال انجام است .

@hashtgerdcity