جهت اطلاع عموم شهروندان تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری هشتگرد در بخشهای مختلف منتشر می گردد .

جهت اطلاع عموم شهروندان تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری هشتگرد در بخشهای مختلف منتشر می گردد .