طی جلسه ای با حضور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان انتصابات به شرح ذیل انجام و معارفه صورت گرفت .

❇️معارفه در شهرداری هشتگرد

 

در این جلسه مهندس جلیل امینی به عنوان مشاور اداری و مالی شهردار ، آقایان محمد آقابراری به عنوان سرپرست ناحیه خدماتی ینگی امام ، علی آقابراری به عنوان سرپرست واحد اصناف ، رضا ملک پور مسئول سرمایه گذاری با حفظ سمت به عنوان سرپرست نوسازی و رضا دیدبان به عنوان حسابرس داخلی منصوب شدند .

در پایان مراسم از زحمات آقای علیرضا خلیلی در زمان تصدی سرپرستی ناحیه ینگی امام و آقای وحید باقرپور در زمان تصدی واحد اصناف شهرداری تقدیر و تشکر گردید .

@hashtgerdcity