🔺برون سپاری بخشی از خدمات شهری اعم از رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نقلیه ، آتش نشانی و خدمات اداری 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند. 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

🔺برون سپاری بخشی از خدمات شهری اعم از رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نقلیه ، آتش نشانی و خدمات اداری
🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity