✅ تخفیف عوارض شهرداری هشتگرد تا پایان سال ۱۴۰۱

✅ تخفیف عوارض شهرداری هشتگرد تا پایان سال ۱۴۰۱