🔺پروژه خط کشی معابر سطح شهر 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند . 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

🔺پروژه خط کشی معابر سطح شهر
🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند .
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity