دکتر رامین عیسی بگلو( معاونت عمرانی) مهندس حمیدرضا بذر افشان (معاونت شهرسازی)

دکتر رامین عیسی بگلو( معاونت عمرانی)
مهندس حمیدرضا بذر افشان (معاونت شهرسازی)