موضوع مناقصه: جدول گذاری شهرک کوثر

موضوع مناقصه: جدول گذاری شهرک کوثر