موضوع مناقصه: جدول گذاری و بازسازی جداول محله ینگی امام

موضوع مناقصه: جدول گذاری و بازسازی جداول محله ینگی امام