بازدید و حضور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در واحدهای شهرداری شهردار هشتگرد در این بازدیدها ضمن بررسی خواسته های مسولین واحدها و کارکنان ، دستورات لازم را برای بهبود روند کاری و تکریم ارباب رجوع صادر نمود . بازدید و سرکشی از حوزه های مختلف شهرداری و تسهیل در پاسخگویی به شهروندان از جمله برنامه […]

بازدید و حضور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در واحدهای شهرداری

شهردار هشتگرد در این بازدیدها ضمن بررسی خواسته های مسولین واحدها و کارکنان ، دستورات لازم را برای بهبود روند کاری و تکریم ارباب رجوع صادر نمود .

بازدید و سرکشی از حوزه های مختلف شهرداری و تسهیل در پاسخگویی به شهروندان از جمله برنامه های مستمر شهردار هشتگرد خواهد بود .