?با عنایت به ابلاغ ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا استانالبرز  مبنی بر استفاده رانندگان و مسافران ناوگان حمل و نقل شهری و روستایی از ماسک ،  ضمن توزیع ماسک رایگان به رانندگان تحت پوشش، الزامی بودن رعایت تصمیمات این ستاد به صورت کتبی به نمایندگان خطوط ابلاغ ونظارت  بر اجرا توسط بازرسین سازمان حمل […]

?با عنایت به ابلاغ ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا استانالبرز  مبنی بر استفاده رانندگان و مسافران ناوگان حمل و نقل شهری و روستایی از ماسک ،  ضمن توزیع ماسک رایگان به رانندگان تحت پوشش، الزامی بودن رعایت تصمیمات این ستاد به صورت کتبی به نمایندگان خطوط ابلاغ ونظارت  بر اجرا توسط بازرسین سازمان حمل و نقل شهرداری هشتگرد انجام میگردد.