جلسه رسمی شورای اسلامی شهر هشتگرد با حضور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد در این جلسه ضمن ارائه گزارش شهردار در خصوص آماده سازی شهر در راستای استقبال از بهار ، لوایح ارسالی شهرداری بررسی شد.

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر هشتگرد با حضور مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد

در این جلسه ضمن ارائه گزارش شهردار در خصوص آماده سازی شهر در راستای استقبال از بهار ، لوایح ارسالی شهرداری بررسی شد.