حضور یکپارچه شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری هشتگرد در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس  

حضور یکپارچه شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری هشتگرد در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس