دیدار نوروزی مهندس یعقوبی با جمعی از پرسنل واحدهای اداری و خدمات شهری شهرداری هشتگرد وی درنشست باپرسنل ضمن آرزوی سال خوش، استمرار خدمات وبرنامه ریزی درتحقق شعارامسال راسرلوحه فعالیتهای شهرداری دانست شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۰۶

دیدار نوروزی مهندس یعقوبی با جمعی از پرسنل واحدهای اداری و خدمات شهری شهرداری هشتگرد

وی درنشست باپرسنل ضمن آرزوی سال خوش، استمرار خدمات وبرنامه ریزی درتحقق شعارامسال راسرلوحه فعالیتهای شهرداری دانست

شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۰۶