ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای میوه فروش هشتگرد در اجرای آیین نامه ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل و همچنین اجرای ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از […]

ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای میوه فروش هشتگرد

در اجرای آیین نامه ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل و همچنین اجرای ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و حمایت از مشاغل مذکور در ایجاد بازار محلی عرضه محصولات و به منظور آزاد سازی معابر و فضاهای عمومی و انتظام بخشی به پدیده دستفروشی و بساط گستری و در راستای اجرای تبصره ۱ بنده ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ، طرح ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای سطح شهر با استقرار در محل تعیین شده ذیل اجرا و از دستفروشی در پیاده روهای شهر و توقف وانت بارها در معابر جلوگیری می گردد .

?محلهای ستقرار :
پارکینگ فدک واقع در ضلع جنوبی میدان شهدا و بازار دستفروشان واقع در بلوار خبرنگار