ملاقات مردمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد در راستای برنامه ها و دیدارهای چهره به چهره مسئولین با مردم ، ملاقات عمومی مهندس بهروز افشاری رئیس شورای اسلامی واعضای شورای شهر با جمعی از شهروندان برگزار شد . افشاری با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر خانه مردم بوده و منتخبین مردم در پارلمان […]

ملاقات مردمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد

در راستای برنامه ها و دیدارهای چهره به چهره مسئولین با مردم ، ملاقات عمومی مهندس بهروز افشاری رئیس شورای اسلامی واعضای شورای شهر با جمعی از شهروندان برگزار شد .

افشاری با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر خانه مردم بوده و منتخبین مردم در پارلمان شهری خود را موظف به پیگیری درخواست های شهروندان تا حصول نتیجه می دانند افزود : بخشی از درخواست های شهروندان مربوط به وظایف شورا و شهرداری می باشد که منتخبین مردم در شورا خودرا موظف به پیگیری می‌دانند و بخشی دیگر از درخواست های آنها مربوط به سایر دستگاه های خدمات رسان است و اعضای شورای اسلامی شهر نیز بنا بر وظایف و اختیارات قانونی خود مسائل و موارد را به دستگاه‌های مربوطه منعکس نموده و جهت رفع آنها پیگیری خواهند کرد .