حضور و پاسخگویی بر خط سرپرست شهرداری هشتگرد در سامانه ارتباط مردمی و دولت چهارشنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۰:۳۰ شهروندان محترم می توانند درخواستهای خود را با تماس به شماره ۱۱۱ مستقیما مطرح نمایند .  

حضور و پاسخگویی بر خط سرپرست شهرداری هشتگرد در سامانه ارتباط مردمی و دولت

چهارشنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۰:۳۰

شهروندان محترم می توانند درخواستهای خود را با تماس به شماره ۱۱۱ مستقیما مطرح نمایند .